April 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 1 734 miljoner kronor, vilket är 693 miljoner kronor högre än i april 2019.

Det högre utfallet beror främst på att utgifterna för 1:3 Åtgärder för värdefull natur blev 739 miljoner kronor högre än 2019.

För årets första fyra månader uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 177 miljoner kronor. Det är 1 197 miljoner kronor (40,2 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 1 734 1 041 4 177 1 197 12 571
1:1 Naturvårdsverket 75 29 204 35 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 59 33 117 79 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 770 739 840 747 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 64 - 8 313 - 357 919
1:8 Klimatbonus 154 51 568 248 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 178 100 639 203 1 390
1:14 Skydd av värdefull natur 148 29 276 - 38 876
1:16 Klimatinvesteringar 79 62 333 206 1 955
1:17 Klimatpremier 4 4 74 73 170
1:19 Industriklivet 0 0 1 0 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 89 15 285 8 956
Övriga anslag 114 - 13 529 - 11 1 776
1:5 Miljöforskning 0 - 3 63 8 94
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 1 95 - 1 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 1 72 5 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 1 91 13 268
1:10 Klimatanpassning 18 - 6 30 - 20 98
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 4 30 2 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 19 1 40
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 - 1 89 - 1 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 1 1 1 - 27 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 1 1 8 8 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 31 0 98
1:19 (2019) Elfordonspremie - 1 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt