April 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 707 miljoner i april, vilket är 46 miljoner kronor (2,8 procent) högre än 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 841 miljoner kronor. Det är 160 miljoner kronor (2,8 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 707 46 5 841 160 17 390
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 431 26 4 616 105 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 54 5 197 12 584
1:11 Finansinspektionen 54 2 216 19 623
1:12 Riksgäldskontoret 28 3 106 19 319
1:15 Statens servicecenter 49 - 1 199 18 699
Övriga anslag 91 10 508 - 13 1 271
1:1 Statskontoret 10 3 30 4 100
1:2 Kammarkollegiet 6 0 20 - 7 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 0 - 5 2 - 6 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 23 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 0 56 3 175
1:10 Bidragsfastigheter 28 8 65 - 2 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 237 8 241
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 5 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 0 28 - 3 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 16 2 35 - 10 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt