April 2020 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt uppgick till 298 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner kronor (19,1 procent) lägre än i april 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 982 miljoner kronor. Det är 151 miljoner kronor (18,2 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
19 Regional tillväxt 298 - 70 982 151 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 115 - 45 451 82 1 691
1:2 Transportbidrag 39 - 3 192 67 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 144 - 23 339 2 1 527
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt