April 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 585 miljoner kronor i april, vilket är 334 miljoner kronor (133,7 procent) högre än 2019. Det högre utfallet beror främst på att utgifterna för 1:8 Investeringsstöd för hyresbostäder uppgick till 486 miljoner kronor, vilket är 340 miljoner kronor högre än april 2019.

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 406 miljoner kronor, vilket är 389 miljoner kronor (38,3 procent) högre än samma period 2019.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 585 334 1 406 389 3 727
1:4 Boverket 25 - 1 96 2 333
1:6 Lantmäteriet 56 2 210 15 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 12 - 7 - 14 - 19 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 486 340 979 409 2 100
2:1 Konsumentverket 14 1 56 2 170
Övriga anslag 16 0 79 - 20 298
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 3 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 2 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 3 - 1 17 2 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 0 9 - 1 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 1 0 5 - 19 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 16 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 8 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 2 2 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt