April 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 3 008 miljoner kronor, det är 554 miljoner kronor (22,6 procent) högre än i april 2019. Det beror på att utgifterna för anslag 13:1 Stöd till idrotten blev 500 miljoner kronor högre än samma månad 2019. Ökningen avser medel som betalats ut till idrottsföreningar för att lindra de ekonomiska effekterna av det nya coronaviruset på idrottsverksamheten. Kammarkollegiet betalar ut medlen till Riksidrottsförbundet som i sin tur betalar ut till de idrottsföreningar som sökt stödet.

Totalt 4 064 idrottsföreningar och 49 specialidrottsförbund har sökt stödet under ansökningsperioden som var 1-15 maj. Flest ansökningar kommer från fotboll, ridsport och innebandy.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 008 554 8 535 1 073 17 380
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 2 - 5 122 0 1 034
1:3 Skapande skola 0 0 2 4 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 - 339 762 21 1 519
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 420 329 697 328 1 187
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 39 26 213 36 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 128 5 455 7 1 473
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 6 111 - 2 241
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 70 128 4 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 080 5 2 160 11 4 320
Övriga anslag 1 335 608 3 885 662 6 784
1:1 Statens kulturråd 6 1 20 0 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 15 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 2 - 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 8 - 6 183 5 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 29 - 1 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 4 - 1 44 2 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 3 34 - 8 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 22 1 69
4:1 Statens konstråd 2 0 5 0 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 9 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 1 6 1 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 6 0 22
6:1 Riksarkivet 36 0 165 23 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 17 - 8 90 - 3 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 0 84 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 126 105 194 106 348
8:3 Bidrag till vissa museer 33 25 53 24 107
8:4 Forum för levande historia 5 0 15 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 3 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 - 1 36 - 1 82
10:1 Filmstöd 3 - 1 553 - 9 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 7 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 4 0 8 - 2 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 15 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 1 0 - 3 2
13:1 Stöd till idrotten 988 500 1 498 522 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 4 2 22 6 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 3 0 20 0 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 37 - 5 77 - 10 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 74 2 193
15:1 Spelinspektionen 6 2 23 4 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt