April 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 074 miljoner kronor, det är 105 miljoner kronor (1,5 procent) lägre än i april 2019. Hittills i år uppgår utfallet till 28 192 miljoner kronor vilket är 1 117 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 7 074 - 105 28 192 1 117 82 816
1:1 Statens skolverk 91 - 8 291 3 1 136
1:2 Statens skolinspektion 35 2 138 3 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 - 32 240 24 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 370 - 158 939 - 143 3 411
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 912 - 144 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 0 985 0 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 10 3 10 3 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 1 764 39 1 764 39 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 25 1 186 117 2 372
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 219 33 908 159 2 833
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 616 24 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 753 34 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 722 24 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 774 34 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 735 18 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 555 29 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 604 17 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 570 20 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 488 16 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 396 18 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 542 18 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 341 41 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 249 6 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 554 28 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 406 14 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 571 49 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 7 - 31 410 67 860
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 894 21 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 1 - 1 39 - 1 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 448 24 2 289 20 6 036
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 1 10 2 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
Övriga anslag 1 619 - 55 7 302 559 21 110
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 2 18 4 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 20 0 126 4 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 6 - 20 59 2 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 - 3 21 - 4 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 2 - 29 54 - 1 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 8 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 1 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 27 - 13 163
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 1 40 2 126
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 1 50 3 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 10 - 4 48 0 202
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 236 8 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 139 9 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 232 8 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 87 7 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 370 10 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 120 7 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 277 8 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 96 6 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 194 7 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 87 5 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 327 11 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 85 5 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 88 4 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 35 2 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 211 6 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 44 6 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 70 1 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 17 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 35 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 16 4 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 174 5 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 30 5 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 149 3 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 29 3 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 160 6 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 37 3 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 138 5 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 27 3 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 139 5 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 2 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 107 3 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 19 2 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 128 5 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 26 4 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 56 1 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 22 1 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 46 1 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 147 5 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 31 3 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 12 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 301 11 1 173 50 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 146 6 457
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 32 3 375 25 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 17 12 59 5 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 36 - 71 444 264 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 11 1 35
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 17 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 33 5 129 6 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 2 16 3 50
3:9 Sunet 10 7 22 13 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 1 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 6 71 - 8 89
4:1 Internationella program 0 - 1 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 0 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 26 19 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt