April 2020 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Ökade utgifter för bidrag till arbetslöshetsersättning

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 156 miljoner kronor i april. Det är 859 miljoner kronor (12,2 procent) lägre än utfallet för april 2019. Det lägre utfallet avser i första hand anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Utgifterna i april för bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökade med 498 miljoner jämfört med april 2019. Denna ökning motverkas dock av lägre utgifter för bland annat arbetsmarknadspolitiska program, lönebidrag, nystartsjobb och etableringsersättning.

Antalet öppet arbetslösa ökade med 41 procent i april

Coronapandemin har fått stor påverkan på arbetsmarknaden. Tabell 1 visar statistik över genomsnittligt antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen i april. Antalet inskrivna uppgick i april till 418 642 personer, vilket är en ökning med 24,1 procent jämfört med april 2019. Av de inskrivna var 244 638 personer öppet arbetslösa, vilket är en ökning med 40,8 procent jämfört med april föregående år.

Ökade utgifter för bidrag till arbetslöshetsersättning

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 2 714 miljoner kronor i april, vilket är 498 miljoner kronor (22,5 procent) högre jämfört med april 2019. Det högre utfallet avser främst bidrag till arbetslöshetsersättning som uppgick till 1 595 miljoner kronor. Det är 506 miljoner kronor (46,5 procent) högre än motsvarande period 2019.

Coronapandemin beräknas få stora effekter på sysselsättningen. Riksdagen har därför beslutat om tillfälligt ändrade regler i arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset. Syftet med regeländringarna är att stimulera till inträde i arbetslöshetskassorna och göra det lättare att få inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet.

Vidare har regeringen beslutat om tillfälligt höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen från och med 13 april.

Med hänsyn till de ändrade reglerna och ersättningsnivåerna har riksdagen beslutat att anvisa ytterligare 5 231 miljoner kronor till anslaget i enlighet med propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset.

Antalet ersättningsdagar för arbetslöshetsersättning uppgick under april till cirka 2,4 miljoner. Det är en ökning med 53,9 procent jämfört med april föregående år. Omkring 124 000 personer fick arbetslöshetsersättning i april vilket är en ökning med 30,4 procent jämfört med april 2019.

Lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser blev 386 miljoner i april. Det är 827 miljoner kronor (68,2 procent) lägre än motsvarande period 2019.

Antalet personer med anställningsstöd som finansieras från anslaget har minskat. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick antalet personer med anställningsstöd till 8 778 personer under april. Det är en minskning med 61,7 procent jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen avser framförallt så kallade extratjänster respektive introduktionsjobb.

Lägre utgifter för lönebidrag, nystartsjobb samt etableringsersättning

Utfallet för anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. blev 1 590 miljoner kronor i april. Det är 195 miljoner kronor (10,9 procent) lägre jämfört med april 2019. Det lägre utfallet avser framförallt lönebidrag.

Coronapandemin och situationen på arbetsmarknaden försvårar möjligheterna för Arbetsförmedlingen att få till stånd nya respektive förlängda nystartsjobb. Utfallet för anslag 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blev 251 miljoner kronor i april. Det är 251 miljoner kronor (50,1 procent) lägre jämfört med april 2019.  

Utfallet för anslag 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare blev 204 miljoner kronor i april.  Det är 106 miljoner kronor (34,2 procent) lägre jämfört med april 2019. Anslaget används för utgifter för etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Under perioden januari-april uppgick antalet deltagare i etablerings-uppdraget i genomsnitt till 26 809 personer per månad. Det är en minskning med 42,0 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen i april
April 2020 April 2019 Förändring, antal Förändring %
Totalt antal inskrivna 418 642 337 350 81 292 24,1
- varav öppet arbetslösa 244 638 173 770 70 868 40,8
- varav sökande i program 174 004 163 580 10 424 6,4
- varav kvinnor 196 375 160 581 35 794 22,3
- varav män 222 267 176 769 45 498 25,7

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 156 - 859 24 907 - 2 483 82 179
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 622 - 16 2 463 - 279 7 223
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 714 498 10 635 1 389 33 131
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 386 - 827 1 735 - 2 724 8 882
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 590 - 195 6 401 - 197 20 471
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 74 - 23 355 1 1 452
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 234 66 787 153 1 875
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 251 - 251 1 275 - 331 5 263
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 204 - 106 898 - 453 2 484
Övriga anslag 83 - 5 359 - 42 1 399
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 34 - 4 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 0 14 0 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 25 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 19 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 3 0 8
1:13 Lån till körkort 3 - 2 15 - 7 151
2:1 Arbetsmiljöverket 49 - 2 217 1 677
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 10 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 - 1 14 0 51
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 8 1 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 0 0 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt