April 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 084 miljoner kronor i april, vilket är 209 miljoner kronor högre än i april 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 084 209 12 301 772 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 206 108 4 837 421 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 842 - 34 3 396 - 135 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 871 111 3 430 406 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 4 392 13 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 66 20 246 67 596
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt