April 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering ökade med 27 procent i april

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 892 miljoner kronor i april, vilket är 214 miljoner kronor (2,4%) lägre jämfört med april 2019. Utgifterna för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering blev 871 miljoner kronor (27,2 procent) högre, vilket motverkades av lägre utgifter för andra anslag. De minskade utgifterna avser främst anslagen 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader samt 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar.

Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering ökade med 27 procent i april

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering blev 4 069 miljoner kronor i april, vilket är 871 miljoner kronor (27,2 procent) högre än utfallet i april 2019. Det beror både på högre utgifter för sjukpenning och införandet av den tillfälliga ersättningen för karens.

Med anledning av coronapandemin har regeringen beslutat om tillfälligt ändrade regler för krav på läkarintyg i samband med ansökan om sjukpenning. Vanligen krävs ett läkarintyg från dag 15, men för sjukanmälningar efter 13 mars krävs inte något läkarintyg förrän efter dag 21.

Regeringen har också beslutat om att införa en tillfällig ersättning för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna började tillämpas i april men det är möjligt att ansöka om ersättning retroaktivt från den 11 mars. Under vecka 15-17 i april inkom knappt 645 000 ansökningar om ersättning för karens. Ersättningen betalas normalt ut inom 5 dagar från att ansökan inkommit.

Med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset beräknar regeringen att utgifterna för anslaget kommer att öka. Riksdagen har därför beslutat att anvisa anslaget ytterligare 1 800 miljoner kronor i enlighet med propositionen Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för april uppgår till 9,4 dagar, vilket är 2,8 procent lägre än sjukpenningtalet för april 2019. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under april.

Sjukpenningtalet för kvinnor var i april 86,1 procent högre än sjukpenningtalet för män. I april 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 88,8 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. blev 3 570 miljoner kronor i april. Det är 127 miljoner kronor (3,4 procent) lägre jämfört med april 2019. Utfallet för årets första fyra månader uppgår till 13 527 miljoner kronor, vilket är 534 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Lägre utgifter på grund av betalningsförskjutningar

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen blev 72 miljoner kronor i april vilket är 111 miljoner kronor (60,8 procent) lägre jämfört med april 2019. Det förklaras delvis av betalningsförskjutningar. I mars 2020 betalade Försäkringskassan ut 55 miljoner kronor till anordnare av företagshälsovård för köp av medicinsk service. Föregående år betalade Försäkringskassan ut 55 miljoner kronor för samma ändamål i april.

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 12 miljoner kronor i april vilket är 888 miljoner kronor lägre jämfört med april 2019. Det beror till stor del på betalningsförskjutningar. I mars utbetalade Försäkringskassan 1 096 miljoner kronor till arbetsgivare från anslaget. Föregående år utbetalade Försäkringskassan huvuddelen av ersättningen för höga sjuklönekostnader i april.

Tillfälliga bestämmelser för att minska arbetsgivares kostnader för sjuklön har inte påverkat utgifterna för april

Riksdagen anvisade anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 190 miljoner kronor i statens budget. Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen beslutat om tillfälliga bestämmelser som innebär att arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnader från och med april. För detta ändamål har riksdagen anvisat anslaget ytterligare 6 850 miljoner kronor i enlighet med propositionen Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset. De första besluten om utbetalning av ersättningen till arbetsgivare kommer att baseras på uppgifter om sjuklön i arbetsgivardeklarationer avseende april. Dessa deklarationer ska lämnas in i maj och de tillfälliga bestämmelserna har därför inte påverkat utgifterna i april.

Sjukpenningtalet, antal dagar
April 2020 April 2019 Förändring %
Samtliga 9,4 9,6 -2,8
- Kvinnor 12,3 12,7 -3,3
- Män 6,6 6,7 -1,9

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 892 - 214 34 857 282 104 486
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 4 069 871 13 527 772 38 726
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 570 - 127 14 402 - 534 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 224 - 5 880 - 31 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 72 - 111 1 253 - 366 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 12 - 888 1 109 206 8 040
2:1 Försäkringskassan 824 46 3 219 246 8 938
Övriga anslag 121 0 468 - 12 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 113 2 435 - 8 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 2 20 - 3 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt