Mars 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 8 013 miljoner kronor, det är 1 842 miljoner kronor (29,8 procent) högre än i mars föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i mars till 2 549 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i mars avser bidragen för läkemedelsförmånerna för januari 2020. Utgifterna avser statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i mars till 1 901 miljoner kronor, det är en ökning med 1 790 miljoner kronor jämfört med samma månad 2019. Det beror framför allt på att det i mars har betalats ut 800 miljoner kronor i statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 1 987 miljoner kronor vilket, är i nivå med utfallet i mars 2019. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 8 013 1 842 22 002 5 784 86 783
1:4 Tandvårdsförmåner 614 62 1 599 56 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 549 - 97 6 258 101 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 901 1 790 3 659 3 506 11 769
1:8 Bidrag till psykiatri 22 - 19 1 910 1 788 2 160
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 443 443 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 143 47 211 48 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 1 987 0 5 949 - 172 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 281 231 460 337 1 427
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 72 - 117 140 - 338 749
Övriga anslag 444 - 55 1 374 17 5 779
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 0 6 0 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 11 5 25 7 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 35 - 1 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 22 - 32 130 25 498
1:9 Läkemedelsverket 13 2 36 1 150
1:10 E-hälsomyndigheten 8 1 17 - 4 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 39 6 109 13 470
2:2 Insatser för vaccinberedskap 16 9 22 0 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 35 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 1 14 0 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 47 - 47 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 6 2 28
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 4 36 - 5 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 93 6 271 16 1 157
5:1 Barnombudsmannen 3 1 8 1 26
5:2 Barnets rättigheter 6 - 1 12 4 72
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 9 - 8 19 - 34 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 8 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 45 6 148 22 662
8:1 Socialstyrelsen 62 1 164 6 720
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 67 - 2 183 11 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget