Mars 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 970 miljoner kronor i mars, vilket är 95 miljoner kronor (8,9 procent) lägre än i mars 2019. 

Utgifterna för det första kvartalet 2020 uppgick till 2 773 miljoner kronor, det är 509 miljoner kronor (15,5 procent) lägre än samma period 2019. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 483 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 78 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat.

Asylsökande m.m. mars 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande mars 1 481 1 778 -297 -16,7
- varav män (inkl. pojkar) 907 1 092 -185 -16,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 574 686 -112 -16,3
- varav ens. barn och unga 44 78 -34 -43,6

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-mars 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-mars 4 792 5 334 -542 -10,2
- varav män (inkl. pojkar) 2 932 3 281 -349 -10,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 1 860 2 053 -193 -9,4
- varav ens. barn och unga 192 230 -38 -16,5
- varav pojkar 135
- varav flickor 57

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-mars 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-mars 2020 25 427 26 184 -757 -2,9
-varav asyl 4 263 4 883 -620 -12,7
-varav anhöriga till asylsökande 1 411 2133 -722 -33,8
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 164 2157 7 0,3
-varav arbetsmarknad 6 083 5 905 178 3,0
-varav anhöriga, arbetsmarknad 4 164 3 681 483 13,1
-varav övriga 1 348 1 236 112 9,1
-varav anhöriga, övriga 5 994 6 189 -195 -3,2

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i mars 2020
Mars 2020 Mars 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 37 189 47 987 -10 798 -22,5
- varav ensamkommande barn och unga 871 1 120 -249 -22,2

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 970 - 95 2 773 - 509 11 446
1:1 Migrationsverket 413 6 1 169 26 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 304 - 175 1 078 - 561 4 936
Övriga anslag 254 74 526 25 2 066
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 106 101 109 101 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 - 19 201 - 49 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 19 - 10 49 - 25 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 26 4 76 - 3 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 20 - 7 66 - 4 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 3 25 5 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget