Mars 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i mars 7 585 miljoner kronor, vilket är 1 321 miljoner kronor (21,1 procent) högre än i mars föregående år. Utfallet för det första kvartalet uppgick till 17 318 miljoner kronor, vilket är 2 112 miljoner kronor (13,9 procent) högre än det första kvartalet 2019.

Det är främst utbetalningarna till multilaterala och internationella organisationer och fonder som har ökat. Budgeten för detta stöd har dock minskat, vilket innebär att skillnaden beror på månadsförskjutningar. Sammantaget är budgeten för det internationella biståndet cirka 1 300 miljoner kronor högre 2020 jämfört med 2019.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 7 585 1 321 17 318 2 112 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 7 453 1 309 16 932 2 075 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 115 14 341 38 1 492
Övriga anslag 17 - 2 46 - 1 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 4 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 12 1 31 1 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 3 8 - 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 3 0 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget