Mars 2020 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 4 699 miljoner kronor, det är 1 447 miljoner kronor (44,5 procent) högre än i mars 2019. Utfallet för anslag 1:3 Anskaffning av material och anläggningar blev 592 miljoner kronor högre än föregående år.

För första kvartalet blev utfallet 3 755 miljoner konor högre än samma period föregående år. Vilket huvudsakligen beror på att utfallet för anslag 1:3 Anskaffning av material och anläggningar blev högre.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 699 1 447 12 589 3 755 64 875
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 256 718 8 356 1 443 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 73 - 7 184 - 5 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 600 592 2 061 2 054 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 9 1 12 2 717
1:8 Försvarets radioanstalt 101 12 290 20 1 271
1:11 Försvarets materielverk 159 24 360 72 1 771
2:1 Kustbevakningen 108 3 310 16 1 304
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 8 - 35 13 - 83 28
2:4 Krisberedskap 160 141 198 142 1 311
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 191 38 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 128 33 323 58 1 458
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 30 - 5 91 6 396
Övriga anslag 68 - 31 200 - 9 883
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 18 - 1 49 - 1 209
1:7 Officersutbildning m.m. 13 - 7 59 2 224
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 1 60 12 234
1:10 Nämnder m.m. 1 0 2 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 2 0 11
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 25 1 - 24 75
2:7 Statens haverikommission 4 0 11 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 14 0 65
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget