Mars 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 653 miljoner kronor i mars, vilket är 402 miljoner kronor (9,5 procent) högre än i mars 2019. För första kvartalet uppgår utgifterna till 12 945 miljoner kronor, vilket är 1 019 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på att utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 749 miljoner kronor (11,9 procent).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 4 653 402 12 945 1 019 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 559 324 7 027 749 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 137 - 2 390 7 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 166 18 435 45 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 62 5 177 13 736
1:5 Sveriges Domstolar 534 2 1 539 35 6 242
1:6 Kriminalvården 801 3 2 328 57 9 448
1:12 Rättsliga biträden m.m. 313 41 814 104 2 356
Övriga anslag 81 9 235 8 1 062
1:7 Brottsförebyggande rådet 16 6 37 3 166
1:8 Rättsmedicinalverket 38 3 116 10 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 - 1 11 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 9 1 25 - 4 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 7 2 23 7 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 0 - 2 2 - 2 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 - 2 4 1 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 4 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 2 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 0 8 - 8 113
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget