Mars 2020 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. Nettoutlåningen ökade med 28 413 miljoner kronor i mars. Sammantaget har nettoutlåningen ökat med 24 244 miljoner kronor under första kvartalet.

Utlåningen till Riksbanken ökade med 20 446 miljoner kronor i mars. Det beror på att Riksbanken har refinansierat lån i Riksgäldskontoret i mars som förfaller först i april. I februari 2019 refinansierade i stället Riksbanken lån som förföll i mars. Det minskade nettoutlåningen i mars 2019 med 16 892 miljoner kronor. Skillnaden mellan åren är alltså 37 338 miljoner kronor i mars. För första kvartalet ökade utlåningen till Riksbanken med 22 332. För motsvarande period föregående år ökade denna utlåning med 1 760 miljoner kronor.    

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och ersätts oftast med nya lån. Riksgäldskontoret beslutade ursprungligen att för Riksbankens räkning ta upp lån i utländsk valuta på motsvarande 200 miljarder kronor. På senare tid har alla förfallande lån och vidareutlåningen till Riksbanken refinansierats till rådande växelkurs. Eftersom kronan är svagare än när det ursprungliga lånet har vidareutlåningen under lång tid överstigit 200 miljarder kronor. Den 6 mars 2019 beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8 000 miljoner amerikanska dollar (USD) eftersom beredskapsbehovet i utländsk valuta bedömdes ha minskat. Skälen till detta är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland. Den totala utlåningen till Riksbanken uppgick den 31 mars 2020 till 198 339 miljoner kronor.

I mars lånade Riksgäldskontoret ut 10 000 miljoner kronor till det statliga Aktiebolaget Svensk Exportkredit för det statsstödda CIRR-systemet (Commercial Interest Reference Rate). Det ökar nettoutlåningen.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
Riksgäldskontorets nettoutlåning 28 413 50 183 24 244 35 940 13 798
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget