Mars 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 1 183 miljoner kronor i mars. För första kvartalet blev den kassamässiga korrigeringen 8 533 miljoner kronor.

I mars översteg uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 1 887 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. För första kvartalet har EU-kommissionens uttag överstigit insättningarna med 3 363 miljoner kronor.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

För mars redovisar Trafikverket 292 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. För första kvartalet redovisar Trafikverket 2 307 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering 1 183 - 2 163 8 533 1 577 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget