Mars 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. blev 3 854 miljoner kronor i mars. Det är 730 miljoner kronor lägre jämfört med mars 2019.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

För det första kvartalet uppgår utfallet till 4 292 miljoner kronor, vilket är 779 miljoner kronor (22,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Utgifterna för valutakursförluster blev 3 431 miljoner kronor högre jämfört med det första kvartalet 2019. Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Utfallet för kursförluster för det första kvartalet blev 3 540 miljoner kronor vilket är 3 390 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2019.

De ökade utgifterna för valutakursförluster och kursförluster motverkas delvis av minskade utgifter för räntor på lån i svenska kronor samt högre inkomster från överkurser vid emission.

Jämfört med det första kvartalet 2019 minskade utgifterna för räntor på lån i svenska kronor med 3 697 miljoner kronor.

Inkomster från överkurser vid emission ökade med 2 327 miljoner kronor jämfört med det första kvartalet 2019. Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i mars 2020 jämfört med motsvarande period 2019 fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall mars 2020 Utfall mars 2019 Skillnad mars 2020 - mars 2019 Utfall jan-mars 2020 Utfall jan-mars 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor 1 492 5 819 -4 328 1 500 5 197 -3 697
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 27 170 -143 877 950 -73
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 204 -795 -409 -3 707 -1 380 -2 327
Summa räntor 314 5 194 -4 880 -1 331 4 766 -6 097
Räntor på in- och utlåning (*) -355 -559 204 -1 342 -1 397 54
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 2 938 -132 3 070 3 425 -6 3 431
Kursförluster (+)/vinster (-) 955 78 878 3 540 149 3 390
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 3 853 4 581 -729 4 292 3 513 779

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 854 - 730 4 344 788 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 3 853 - 729 4 292 779 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 52 10 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget