Mars 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 402 miljoner kronor. Det är 359 miljoner kronor (8,9 procent) högre än i mars föregående år. Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 454 miljoner kronor högre och uppgick till 2 199 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 292 miljoner kronor och blev 1 726 miljoner kronor i mars.

För första kvartalet uppgick Väginvesteringarna till 1 191 miljoner kronor, vilket är en ökning med 342 miljoner kronor jämfört med samma period 2019. Järnvägsinvesteringarna uppgick till 2 796 miljoner kronor, vilket är en ökning med 879 miljoner kronor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 4 402 359 13 191 1 446 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 199 454 5 825 1 171 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 726 292 5 114 406 24 655
1:3 Trafikverket 127 - 1 344 - 14 1 422
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 210 - 441 393 - 159 2 215
1:12 Transportstyrelsen 190 - 3 551 - 2 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 10 1 28 1 930
1:15 Sjöfartsstöd 120 11 361 - 6 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 9 9 16 16 157
Övriga anslag 231 38 559 33 2 279
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 - 6 0 - 6 88
1:7 Trafikavtal 146 14 321 5 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 14 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 5 5 18 7 150
1:13 Trafikanalys 5 - 1 13 - 1 70
2:1 Post- och telestyrelsen 4 1 13 2 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 13 - 1 22 - 4 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 0 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 34 27 42 29 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 20 - 1 26 2 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget