Mars 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick i mars till 1 403 miljoner kronor, vilket är 120 miljoner kronor (9,4 procent) högre än i mars 2019.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 2 442 miljoner kronor. Det är 155 miljoner kronor (6,8 procent) högre än motsvarande period 2019.

Jämfört med första kvartalet 2019 ökade utgifterna för 1:8 Klimatbonus med 197 miljoner kronor, 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö med 103 miljoner kronor och 1:16 Klimatinvesteringar med 145 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskade däremot med 349 miljoner kronor.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 1 403 120 2 442 155 12 571
1:1 Naturvårdsverket 46 6 129 6 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 18 11 58 46 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 36 - 1 70 8 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 242 - 306 249 - 349 919
1:8 Klimatbonus 150 49 413 197 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 455 251 460 103 1 390
1:14 Skydd av värdefull natur 82 - 29 128 - 66 876
1:16 Klimatinvesteringar 68 60 254 145 1 955
1:17 Klimatpremier 48 48 69 69 170
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 68 7 196 - 7 956
Övriga anslag 191 23 415 2 1 776
1:5 Miljöforskning 62 18 63 11 94
1:6 Kemikalieinspektionen 21 - 7 75 - 1 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 53 4 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 21 3 70 13 268
1:10 Klimatanpassning 4 - 10 13 - 13 98
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 16 2 26 6 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 16 14 18 1 40
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 - 1 67 - 1 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 - 28 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 4 7 7 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 23 1 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget