Mars 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 143 miljoner i mars, vilket är 4 miljoner kronor (0,4 procent) lägre än 2019.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 134 miljoner kronor. Det är 114 miljoner kronor (2,8 procent) högre än motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 143 - 4 4 134 114 17 390
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 911 20 3 184 79 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 52 7 144 6 584
1:11 Finansinspektionen 54 5 162 18 623
1:12 Riksgäldskontoret 28 4 78 16 319
1:15 Statens servicecenter 50 0 150 18 699
Övriga anslag 47 - 39 417 - 23 1 271
1:1 Statskontoret 6 - 2 20 1 100
1:2 Kammarkollegiet 5 - 2 14 - 8 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 8 - 9 3 - 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 17 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 42 3 175
1:10 Bidragsfastigheter 16 - 6 37 - 10 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 - 1 1 - 1 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 236 7 241
1:16 Finansmarknadsforskning 5 - 1 5 - 1 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 20 - 4 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning - 5 - 16 20 - 11 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget