Mars 2020 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 444 miljoner kronor i mars, vilket är 52 miljoner kronor (13,3 procent) högre än 2019.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 821 miljoner kronor, vilket är 55 miljoner kronor (7,1 procent) högre än första kvartalet 2019.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 444 52 821 55 3 727
1:4 Boverket 24 0 71 3 333
1:6 Lantmäteriet 51 - 2 154 13 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer - 3 - 4 - 2 - 12 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 343 57 493 69 2 100
2:1 Konsumentverket 14 1 42 1 170
Övriga anslag 15 0 63 - 20 298
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 2 - 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 0 1 1 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 14 2 51
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 0 7 - 1 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 4 - 19 25
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 12 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 5 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 1 1 4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget