Mars 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 804 miljoner kronor, det är 316 miljoner kronor (64,7 procent) högre än i mars 2019. Ökningen beror främst på högre bidrag till regional kulturverksamhet.  

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 804 316 5 526 519 17 061
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 3 - 17 120 5 1 033
1:3 Skapande skola 2 2 2 4 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 357 354 760 360 1 519
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 - 5 276 - 1 1 105
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 21 4 174 10 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 118 - 2 327 2 1 347
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 6 6 111 4 241
13:5 Insatser för den ideella sektorn 28 - 20 126 74 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 080 5 4 320
Övriga anslag 182 - 6 2 550 54 6 673
1:1 Statens kulturråd 5 0 14 - 1 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 3 0 13 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 2 - 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 4 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 3 - 30 175 11 214
2:3 Statens musikverk 8 1 22 - 1 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 10 2 41 3 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 3 25 - 5 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 16 1 69
4:1 Statens konstråd 1 0 3 0 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 7 1 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 4 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 33 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 4 - 1 22
6:1 Riksarkivet 34 7 129 24 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 - 4 73 5 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 0 0 84 5 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 1 67 2 269
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 2 19 - 1 76
8:4 Forum för levande historia 4 1 11 1 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 19 0 82
10:1 Filmstöd 0 0 550 - 8 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 1 0 5 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 1 - 1 5 - 2 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 - 2 11 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 - 2 2
13:1 Stöd till idrotten 20 20 510 22 2 474
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 7 1 18 4 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 7 5 17 0 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 40 - 6 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 2 0 74 2 193
15:1 Spelinspektionen 7 1 17 2 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget