Mars 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 767 miljoner kronor, det är 492 miljoner kronor (6,8 procent) lägre än i mars 2019.

För första kvartalet uppgick utfallet till 21 118 miljoner kronor, vilket är 1 222 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 6 767 - 492 21 118 1 222 82 816
1:1 Statens skolverk 65 3 200 11 1 136
1:2 Statens skolinspektion 37 1 103 1 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 52 - 33 175 56 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 346 - 39 568 15 3 411
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 - 220 1 912 - 144 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 0 - 492 985 0 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 186 142 2 372
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 230 33 689 125 2 833
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 462 18 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 565 25 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 541 18 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 581 25 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 552 13 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 416 21 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 453 13 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 427 15 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 366 12 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 297 14 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 407 14 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 256 31 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 187 4 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 416 21 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 304 10 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 428 37 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 213 51 403 98 860
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 670 16 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 412 - 59 1 841 - 4 6 036
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 1 7 1 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
Övriga anslag 1 669 161 5 683 614 21 110
1:4 Sameskolstyrelsen 7 3 16 6 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 19 0 106 4 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 24 53 22 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 - 2 18 - 2 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 52 28 52 28 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 5 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 1 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 27 - 14 27 - 13 163
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 11 1 30 2 126
2:1 Universitetskanslersämbetet 15 2 38 4 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 1 38 4 202
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 177 6 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 104 7 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 0 174 6 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 65 5 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 278 8 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 90 5 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 208 6 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 72 5 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 146 6 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 66 4 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 245 8 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 64 4 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 66 3 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 26 2 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 159 4 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 33 4 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 52 1 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 13 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 26 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 12 3 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 131 4 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 22 4 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 112 2 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 22 2 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 120 5 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 27 3 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 104 4 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 20 3 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 104 4 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 17 1 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 80 2 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 14 2 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 96 3 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 19 3 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 42 1 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 17 0 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 34 1 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 110 3 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 23 2 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 9 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 5 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 287 26 872 40 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 2 110 4 457
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 28 20 343 21 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 - 4 42 - 6 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 26 13 408 335 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 8 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 13 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 32 - 1 97 0 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 6 2 13 4 50
3:9 Sunet 5 11 12 6 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 6 4 69 - 1 89
4:1 Internationella program 0 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 2 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 - 1 24 19 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget