Mars 2020 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering, jämställdhetspolitik och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i mars 1 232 miljoner kronor, vilket är 51 miljoner kronor lägre än i mars 2019.  Kommunersättningar vid flyktingmottagande fortsätter att minska och blev 495 miljoner kronor lägre i mars jämfört med samma period förra året. Åt andra hållet går utfallet för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation som blev 306 miljoner kronor högre. Det beror på att Tillväxtverket betalat ut statsbidrag till kommuner, regioner och andra organisationer tidigare i år jämfört med förra året.

Utgifterna för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering minskade med 939 miljoner kronor (25,9 procent) under det första kvartalet. Det beror på att det totala antalet nyanlända som kommunerna ersätts för har minskat med knappt 35 procent. Antalet ensamkommande som kommunerna får ersättning för har minskat med cirka 28 procent.

Antal kommunmottagna februari 2020*
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna februari 2020 1 457 3 668 -2 211 60,3
= varav ens. barn och ungdomar** 274 1 759 -1 485 84,4

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för mars redovisas antalet kommunmottagna i februari.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. januari-februari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-feb 2020 3 450 5 769 -2 319 -40,2
- varav män 1 980 3 630 -1 650 -45,5
- varav kvinnor 1 470 2 139 -669 -31,3
= varav ens. barn och ungdomar** 637 1 746 -1 109 -63,5
- varav pojkar 595 1 691 -1 096 -64,8
- varav flickor 42 55 -13 -23,6
Andel pojkar 93,4% 96,8%
Andel flickor 6,6% 3,2%
Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i mars 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 65 498 100 672 -35 174 -34,9
-varav ensamkommande 10 981 15 170 -4 189 -27,6

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 232 - 51 2 688 - 939 10 116
1:1 Etableringsåtgärder 0 1 8 2 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 762 - 495 2 094 - 1 295 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 3 13 - 10 127
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 134 138 161 43 495
Övriga anslag 331 308 413 321 835
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 0 31 0 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 7 1 31 3 92
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 0 18 2 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 16 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 306 306 313 312 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 4 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget