Mars 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 083 miljoner kronor i mars, vilket är 1 093 miljoner kronor högre jämfört med mars 2019. Det beror till stor del på betalningsförskjutningar. I mars utbetalades 1 096 miljoner kronor till arbetsgivare från anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader. Ersättning för höga sjuklönekostnader utbetalades föregående år huvudsakligen i april.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering blev 3 106 miljoner kronor i mars, vilket är 36 miljoner kronor (1,2 procent) högre än utfallet i mars 2019. För det första kvartalet är utfallet 99 miljoner kronor (1,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för mars uppgår till 9,3 dagar, vilket är 3,7 procent lägre än sjukpenningtalet för mars 2019. Sjukpenningtalet för kvinnor var i mars 86,5 procent högre än sjukpenningtalet för män. I mars 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 89,0 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för det första kvartalet till 10 832 miljoner kronor, vilket är 407 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i mars till 2,0 vilket är 3,0 procent lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen uppgår för det första kvartalet till 1 181 miljoner kronor, vilket är 255 miljoner kronor (17,8 procent) lägre än motsvarande period 2019. Det lägre utfallet avser främst bidrag till hälso- och sjukvården. Från och med 1 februari 2020 gäller en ny lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Lagen innebär att alla regioner ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till, eller inträde i, arbetslivet. Regionerna får 361 miljoner kronor i kompensation för det utökade åtagandet från anslaget 1.1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Samtidigt har anvisade medel för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen minskats med 361 miljoner kronor jämfört med anvisade medel 2019.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Mars 2020 Mars 2019 Förändring %
Samtliga 2,0 2,1 -3,0
- Kvinnor 2,1 2,2 -3,3
- Män 2,0 2,0 -2,6

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
Mars 2020 Mars 2019 Förändring %
Samtliga 9,3 9,7 -3,7
- Kvinnor 12,2 12,7 -4,1
- Män 6,5 6,7 -2,8

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 083 1 093 25 966 496 104 486
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 106 36 9 458 - 99 38 726
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 600 - 128 10 832 - 407 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 219 - 10 656 - 26 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 133 43 1 181 - 255 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 096 1 096 1 097 1 094 8 040
2:1 Försäkringskassan 812 61 2 395 200 8 938
Övriga anslag 116 - 5 346 - 11 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 108 - 4 322 - 11 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 10 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 - 1 15 - 1 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget