Februari 2020 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 7 112 miljoner kronor, det är 2 499 miljoner kronor (54,2 procent) högre än i februari föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgick i februari till 1 237 miljoner kronor. Bidragen betalas ut med två månaders fördröjning enligt regeringsbeslut. Utfallet i februari avser bidragen för läkemedelsförmånerna för december 2019. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgick i februari till 629 miljoner kronor, det är en ökning med 608 miljoner kronor jämfört med samma månad 2019.

Utfallet för anslag 1:8 Bidrag till psykiatri blev 1 834 miljoner kronor vilket är 1 783 miljoner kronor högre än samma månad 2019. Utfallet beror främst på att medel har betalats ut i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått om stöd till riktade insatser på området psykisk hälsa.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning blev 73 miljoner kronor (3,4 procent) högre än februari 2019. Schablonbeloppet som Försäkringskassan betalar ut för varje timme utförd assistans har kontinuerligt ökat sedan assistansersättningen introducerades 1994. Detsamma gäller det högsta möjliga timbeloppet

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 112 2 499 13 989 3 943 84 167
1:4 Tandvårdsförmåner 560 17 985 - 7 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 237 40 3 709 198 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 629 608 1 757 1 715 9 258
1:8 Bidrag till psykiatri 1 834 1 783 1 888 1 806 2 160
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 10 10 443 443 2 900
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 9 - 4 68 1 798
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 203 73 3 963 - 172 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 148 104 179 106 1 427
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 30 - 211 68 - 221 749
Övriga anslag 452 78 930 72 5 674
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 0 5 0 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 1 15 1 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 23 - 1 152
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 39 25 108 56 498
1:9 Läkemedelsverket 12 0 23 - 1 150
1:10 E-hälsomyndigheten 17 9 10 - 5 120
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 2 70 7 435
2:2 Insatser för vaccinberedskap 3 - 4 6 - 9 89
2:3 Bidrag till WHO 43 43 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 19 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 8 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 4 1 28
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 3 26 - 1 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 90 3 177 10 1 157
5:1 Barnombudsmannen 3 1 5 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 6 5 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 - 20 10 - 27 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 2 5 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 5 103 15 662
8:1 Socialstyrelsen 58 7 102 5 700
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 62 8 116 13 745
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget