Februari 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 736 miljoner kronor i februari, vilket är 249 miljoner kronor (25,3 procent) lägre än i februari 2019. 

Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 211 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 25 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande, minskat. I februari förra året fanns 49 316 personer i mottagningssystemet varav 1 154 hade ansökt om asyl som ensamkommande barn. I februari 2020 uppgick det totala antalet personer i systemet till 37 950 varav 914 ansökt om asyl som ensamkommande barn.

Asylsökande m.m. februari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande februari 1 498 1 662 -164 -9,9
- varav män (inkl. pojkar) 927 1 025 -98 -9,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 571 637 -66 -10,4
- varav ens. barn och unga 69 72 -3 -4,2

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-februari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-februari 3 294 3 556 -262 -7,4
- varav män (inkl. pojkar) 2 017 2 189 -172 -7,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 1 277 1 367 -90 -6,6
- varav ens. barn och unga 150 152 -2 -1,3
- varav pojkar 107
- varav flickor 43

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-februari 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-februari 2020 17 071 16 791 280 1,7
-varav asyl 2 723 2 985 -262 -8,8
-varav anhöriga till asylsökande 941 1480 -539 -36,4
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 671 1267 -596 -47,0
-varav arbetsmarknad 4 115 3 728 387 10,4
-varav anhöriga, arbetsmarknad 2 822 2 414 408 16,9
-varav övriga 5 799 4 917 882 17,9

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i februari 2020
Februari 2020 Februari 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 37 950 49 316 -11 366 -23,0
- varav ensamkommande barn och unga 914 1 154 -240 -20,8

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 736 - 249 1 802 - 415 11 446
1:1 Migrationsverket 404 9 756 20 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 190 - 237 774 - 386 4 936
Övriga anslag 142 - 21 273 - 49 2 066
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 3 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 67 - 15 132 - 31 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 17 - 9 31 - 15 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 23 - 2 50 - 8 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 2 46 2 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 1 11 2 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget