Februari 2020 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap uppgick till 4 780 miljoner kronor, det är 1 398 miljoner kronor (41,3 procent) högre än i februari 2019. Utfallet för anslag 1:3 Anskaffning av material och anläggningar blev 1 343 miljoner kronor högre än föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 780 1 398 7 890 2 309 64 800
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 847 188 5 100 725 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 66 - 8 112 2 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 342 1 343 1 461 1 462 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 2 0 3 1 717
1:8 Försvarets radioanstalt 95 3 189 8 1 271
1:11 Försvarets materielverk 90 37 201 47 1 771
2:1 Kustbevakningen 104 6 202 13 1 304
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 32 5 - 48 28
2:4 Krisberedskap 17 - 13 38 1 1 311
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 153 191 38 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 105 8 195 26 1 383
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 35 7 62 11 396
Övriga anslag 77 13 133 23 883
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 2 31 0 209
1:7 Officersutbildning m.m. 24 - 1 46 8 224
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 10 34 11 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 6
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 1 0 11
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 1 1 1 75
2:7 Statens haverikommission 4 1 7 1 47
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 9 0 65
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget