Februari 2020 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev 4 420 miljoner kronor i februari, vilket är 435 miljoner kronor (10,9 procent) högre än i februari 2019. Utfallet för anslag 1:1 Polismyndigheten ökade med 322 miljoner kronor (15,3 procent) jämfört med samma månad föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
4 Rättsväsendet 4 420 435 8 292 617 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 426 322 4 467 425 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 132 1 253 9 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 149 22 269 27 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 5 115 7 736
1:5 Sveriges Domstolar 523 25 1 005 32 6 242
1:6 Kriminalvården 776 31 1 527 54 9 448
1:12 Rättsliga biträden m.m. 276 33 501 63 2 356
Övriga anslag 79 - 5 153 - 1 1 062
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 - 2 21 - 3 166
1:8 Rättsmedicinalverket 39 4 79 7 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 0 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 7 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 0 15 - 4 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 0 16 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 3 2 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 3 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 - 9 5 - 8 113
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget