Februari 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 5 533 miljoner kronor i februari. Det är 5 988 miljoner kronor högre än i februari 2019.

I februari översteg uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 3 660 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt. I februari 2019 översteg i stället insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 886 miljoner kronor, vilket påverkade den kassamässiga korrigeringen negativt. En skillnad på 4 546 miljoner kronor mellan åren.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering 5 533 5 988 7 350 3 740 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget