Februari 2020 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar ungefär hälften av statens bidrag till kommuner och landsting. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden.

Utfall för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner

Miljoner kr

Allmänna bidrag till kommuner uppgick till 10 707 miljoner kronor i februari. Det är en ökning med 703 miljoner kronor (7,0 procent) jämfört med samma månad 2019. Kommunalekonomisk utjämning är det största anslaget inom utgiftsområdet. Anslaget betalas ut till kommuner och landsting med en tolftedel varje månad. Under februari betalade Skatteverket ut 10 067 miljoner kronor till kommunerna och landstingen. Det är en tolftedel av årsbudgeten och 856 miljoner kronor (9,3 procent) mer än i februari 2019. Utfallet för anslag 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen blev 250 miljoner kronor vilket motsvarar en tolftedel av årsbudgeten. Det är 167 miljoner kronor (40,0 procent) lägre än i februari 2019.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 707 703 21 418 1 406 130 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 20 135 1 712 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 388 13 776 25 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 7 3 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 500 - 333 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2 486
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget