Februari 2020 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv uppgick till 423 miljoner kronor i februari. Det är 105 miljoner kronor (32,9 procent) lägre än februari 2019.

Det högre utfallet förklaras främst av ett utbetalt kapitaltillskott på 75 miljoner kronor till Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL).

APL har ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag att tillhandahålla extemporeläkemedel och lagerberedningar. Extemporeläkemedel och lagerberedningar är läkemedel som inte är godkända men som fyller en viktig funktion i hälso- och sjukvården. Sådana läkemedel kan behöva användas när ett godkänt läkemedel mot det aktuella tillståndet eller sjukdomen saknas eller när ett godkänt läkemedel haft otillräcklig effekt eller inte tolererats av patienten. För att bolaget ska ha möjlighet att utföra sitt samhällsuppdrag beslutade regeringen den 30 januari 2020 att tillföra bolaget ett kapitaltillskott på 75 miljoner kronor. Kapitaltillskottet finansieras från anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
24 Näringsliv 423 105 1 310 100 7 164
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 132 46 214 78 2 953
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 380 6 759
1:5 Näringslivsutveckling 18 5 27 - 8 693
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 45 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 0 55 - 2 337
2:3 Exportfrämjande verksamhet 39 7 70 3 367
Övriga anslag 184 46 359 22 1 625
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 41 0 253
1:4 Tillväxtverket 19 - 6 47 - 2 284
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 9 0 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 52 24 105
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 2 45 3 240
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 1 - 1 14
1:11 Bolagsverket 3 - 2 6 - 1 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 3 26 2 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 75 75 75 15 76
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 6 - 4 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 5 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 5 - 2 13 - 1 92
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 11 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer - 19 - 19 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget