Februari 2020 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 183 miljoner kronor, det är 507 miljoner kronor (10,8 procent) högre än i februari föregående år. Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 270 miljoner kronor högre och uppgick till 1 870 miljoner kronor. Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ökade med 58 miljoner kronor och blev 2 292 miljoner kronor i februari.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
22 Kommunikationer 5 183 507 8 789 1 087 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 870 270 3 626 718 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 292 58 3 388 114 24 655
1:3 Trafikverket 116 - 6 218 - 13 1 422
1:11 Trängselskatt i Stockholm 388 158 602 282 2 215
1:12 Transportstyrelsen 184 - 4 360 1 2 215
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 1 18 0 930
1:15 Sjöfartsstöd 117 - 34 242 - 17 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 6 6 7 7 157
Övriga anslag 201 60 328 - 5 2 279
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 47 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 16 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 0 0 88
1:7 Trafikavtal 68 - 10 175 - 9 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 28 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 9 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 3 3 13 2 150
1:13 Trafikanalys 4 - 1 8 0 70
2:1 Post- och telestyrelsen 9 1 9 1 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 3 10 - 3 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 0 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 8 2 8 2 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 6 5 3 296
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget