Februari 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick i februari till 577 miljoner kronor. Det är 82 miljoner kronor (12,5 procent) lägre än februari 2019.

Utgifterna för anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö blev 154 miljoner kronor lägre i februari jämfört med samma månad föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 577 - 82 1 039 35 12 571
1:1 Naturvårdsverket 37 - 2 83 0 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 38 34 40 35 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 33 9 34 9 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 4 - 44 7 - 43 919
1:8 Klimatbonus 74 28 263 148 1 760
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - 2 - 154 6 - 147 1 390
1:14 Skydd av värdefull natur 35 - 30 46 - 37 876
1:16 Klimatinvesteringar 174 75 186 85 1 955
1:17 Klimatpremier 0 0 21 21 170
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 63 - 2 128 - 14 956
Övriga anslag 121 3 225 - 21 1 776
1:5 Miljöforskning 1 - 7 1 - 7 94
1:6 Kemikalieinspektionen 35 16 54 7 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 21 5 37 4 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 4 49 10 268
1:10 Klimatanpassning 5 - 2 9 - 3 98
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 1 11 5 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 13 2 - 13 40
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 - 2 45 1 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 - 28 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 3 3 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 15 0 98
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget