Februari 2020 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 607 miljoner i februari, vilket är 48 miljoner kronor (3,1 procent) högre än i februari 2019.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 607 48 2 991 118 17 390
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 357 29 2 273 59 13 895
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 7 92 - 1 584
1:11 Finansinspektionen 54 7 108 13 623
1:12 Riksgäldskontoret 26 5 50 12 319
1:15 Statens servicecenter 48 - 12 99 19 699
Övriga anslag 79 26 369 16 1 271
1:1 Statskontoret 7 1 14 3 100
1:2 Kammarkollegiet 3 - 3 9 - 5 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 10 17 10 8 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 12 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 27 2 175
1:10 Bidragsfastigheter 13 1 21 - 4 274
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 236 7 241
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 13 - 1 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 17 8 25 5 177
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget