Februari 2020 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier och trossamfund blev 1 208 miljoner kronor, det är 105 miljoner kronor (9,5 procent) högre än i februari 2019.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 208 105 4 722 203 16 061
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 104 19 116 22 533
1:3 Skapande skola 0 - 1 0 1 176
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 399 9 403 7 1 519
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 2 190 4 1 105
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 26 - 6 153 6 476
8:1 Centrala museer: Myndigheter 115 0 209 5 1 347
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 105 - 2 241
13:5 Insatser för den ideella sektorn 47 45 98 94 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 080 5 4 320
Övriga anslag 431 38 2 368 61 6 173
1:1 Statens kulturråd 5 3 8 0 57
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 9 - 2 10 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 1 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 2 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 88 28 173 41 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 14 - 2 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 - 2 30 2 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 18 - 2 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 11 1 69
4:1 Statens konstråd 1 0 2 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 21 0 33 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 3 0 22
6:1 Riksarkivet 54 15 95 17 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 2 52 9 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 63 4 84 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 1 45 1 269
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 16 1 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 7 0 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 11 18 0 82
10:1 Filmstöd 1 1 550 - 8 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 3 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 4 - 1 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 4 10 2 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 2 0 - 2 2
13:1 Stöd till idrotten 2 2 490 2 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 1 10 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 - 6 10 - 5 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 40 - 6 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 73 2 73 2 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 11 1 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget