Februari 2020 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 233 miljoner kronor, det är 1 563 miljoner kronor (33,5 procent) högre än i februari 2019. Skillnaden beror främst på en utbetalning på 985 miljoner kronor för fler anställda i lågstadiet. Statsbidraget syftar till att öka antalet anställda i förskoleklassen och lågstadiet

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
16 Utbildning och universitetsforskning 6 233 1 563 14 350 1 714 82 816
1:1 Statens skolverk 68 4 135 8 1 136
1:2 Statens skolinspektion 34 1 65 0 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 56 84 124 89 762
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 182 131 222 54 3 411
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 1 613 77 3 903
1:11 Fler anställda i lågstadiet 985 985 985 493 986
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 670
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 886
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 25 25 1 186 142 2 372
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 229 50 459 92 2 833
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 308 12 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 377 17 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 361 12 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 387 17 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 368 9 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 277 14 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 302 9 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 285 10 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 244 8 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 198 9 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 271 9 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 170 21 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 125 3 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 277 14 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 203 7 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 286 25 1 712
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 13 6 190 47 860
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 447 10 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 435 13 1 430 55 6 036
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 - 1 4 0 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
Övriga anslag 1 762 162 4 014 454 21 110
1:4 Sameskolstyrelsen 3 3 8 2 52
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 91 3 126 4 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 28 - 1 28 - 1 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 4 0 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 380
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 1 1 9 - 1 19
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 1 1 163
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 1 0 18
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 19 1 126
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 22 2 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 11 4 25 2 202
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 118 4 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 69 4 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 3 116 6 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 43 3 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 185 5 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 60 3 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 138 4 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 48 3 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 97 4 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 44 3 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 163 5 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 43 3 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 44 2 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 17 1 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 106 3 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 22 3 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 35 1 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 17 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 8 2 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 87 3 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 15 2 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 74 2 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 15 2 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 80 3 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 18 2 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 69 3 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 13 2 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 70 3 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 12 1 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 54 1 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 10 1 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 64 2 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 13 2 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 28 1 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 11 0 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 23 1 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 73 2 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 15 1 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 6 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 10 585 14 3 537
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 73 3 457
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 315 1 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 - 4 28 - 2 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 100 72 382 322 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 5 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 8 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 34 1 65 1 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 7 3 7 2 50
3:9 Sunet 7 5 7 - 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 4 63 - 5 89
4:1 Internationella program 30 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 1 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 21 20 23 19 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget