Februari 2020 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 391 miljoner kronor i februari, det är 112 miljoner kronor (4,9 procent) högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (1 660 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (444 miljoner kronor).

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
15 Studiestöd 2 391 112 5 001 288 25 508
1:1 Studiehjälp 444 1 888 2 4 382
1:2 Studiemedel 1 660 124 3 468 309 17 697
1:3 Avsättning för kreditförluster 177 - 1 374 - 1 1 856
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 45 12 168
1:7 Studiestartsstöd 25 - 16 49 - 35 410
1:8 Centrala studiestödsnämnden 78 2 154 - 1 890
Övriga anslag 8 2 23 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 15 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 5 1 27
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget