Februari 2020 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 065 miljoner kronor i februari. Det är 524 miljoner kronor lägre än utfallet för februari 2019. Det lägre utfallet avser i första hand anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.

För perioden januari-februari uppgår det samlade utfallet för utgiftsområdet till 12 355 miljoner kronor vilket är 931 miljoner kronor (7,0 procent) lägre än motsvarande period 2019.

Utfallet för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår till 5 336 miljoner kronor för perioden januari-februari, vilket är 613 miljoner kronor (13,0 procent) högre än motsvarande period 2019. Det högre utfallet avser främst bidrag till arbetslöshetsersättning. Antalet ersättningsdagar för perioden januari-februari uppgår till cirka 4,6 miljoner vilket är en ökning med 16,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Utfallet för anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 829 miljoner kronor för perioden januari-februari, vilket är 1 174 miljoner kronor (58,6 procent) lägre än motsvarande period 2019. Antalet personer med anställningsstöd som finansieras från anslaget har minskat. Enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik uppgick antalet personer med anställningsstöd i genomsnitt till 6 849 personer per månad under perioden januari-februari. Det är en minskning med 74,5 procent jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen avser främst så kallade extratjänster.  

Utfallet för anslag 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare uppgår till 452 miljoner kronor för perioden januari-februari. Det är 239 miljoner kronor (34,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Anslaget används för utgifter för etableringsersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Under perioden januari-februari var antalet deltagare i etableringsuppdraget i genomsnitt 27 831 personer per månad. Det är en minskning med 42,8 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 065 - 524 12 355 - 931 76 948
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 617 - 102 1 150 - 151 7 223
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 610 290 5 336 613 27 900
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 388 - 613 829 - 1 174 8 882
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 585 19 3 207 - 3 20 471
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 90 - 15 162 12 1 452
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 210 79 379 101 1 875
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 280 - 55 673 - 54 5 263
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 202 - 124 452 - 239 2 484
Övriga anslag 82 - 3 166 - 35 1 399
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 6 - 4 16 - 3 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 6 - 1 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 0 12 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 10 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten - 1 - 1 8
1:13 Lån till körkort 4 - 1 8 - 3 151
2:1 Arbetsmiljöverket 51 3 102 5 677
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 5 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 3 0 51
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 3 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget