Februari 2020 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 3 070 miljoner kronor i februari, vilket är 192 miljoner kronor högre än i februari 2019.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 070 192 6 140 367 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 208 105 2 420 206 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 852 - 31 1 707 - 67 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 851 99 1 699 191 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 3 195 6 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 16 119 31 596
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget