Februari 2020 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 7 971 miljoner kronor i februari, vilket är 168 miljoner kronor lägre jämfört med februari 2019. Det lägre utfallet avser främst anslaget 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering blev 3 118 miljoner kronor i februari vilket är 77 miljoner kronor (2,4 procent) lägre än utfallet i februari 2019. För perioden januari-februari är utfallet 2,1 procent lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för februari uppgår till 9,3 dagar, vilket är 3,7 procent lägre än sjukpenningtalet för februari 2019. Sjukpenningtalet för kvinnor var i februari 86,7 procent högre än sjukpenningtalet för män. I februari 2019 var sjukpenningtalet för kvinnor 89,1 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-februari till 7 232 miljoner kronor, vilket är 279 miljoner kronor (3,7 procent) lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i februari till 2,0 vilket är 3,8 procent lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen uppgår för perioden januari-februari till 1 048 miljoner kronor vilket är 298 miljoner kronor (22,1 procent). Det lägre utfallet avser främst bidrag till hälso- och sjukvården. Från och med 1 februari 2020 gäller en ny lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter. Lagen innebär att alla regioner ska erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till, eller inträde i, arbetslivet. Regionerna får 361 miljoner kronor i kompensation för det utökade åtagandet från anslaget 1.1 Kommunalekonomisk utjämning inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Samtidigt har anvisade medel för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen minskats med 361 miljoner kronor.

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
Februari 2020 Februari 2019 Förändring %
Samtliga 2,0 2,1 -3,8
- Kvinnor 2,0 2,1 -4,4
- Män 2,0 2,0 -3,2

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Sjukpenningtalet, antal dagar
Februari 2020 Februari 2019 Förändring %
Samtliga 9,3 9,7 -3,7
- Kvinnor 12,2 12,7 -4,1
- Män 6,5 6,7 -2,9

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 971 - 168 16 883 - 597 95 706
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 118 - 77 6 352 - 135 36 926
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 612 - 139 7 232 - 279 42 150
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 220 - 6 437 - 16 2 608
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 139 41 1 048 - 298 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 - 1 1 - 2 1 190
2:1 Försäkringskassan 767 18 1 583 139 8 808
Övriga anslag 115 - 4 230 - 6 1 516
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 - 3 214 - 6 1 408
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 6 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 1 10 0 71
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget