Februari 2020 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna för februari uppgick till 85,3 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor (6,0 procent) lägre än februari 2019.

Utgifterna blev högre för Hälsa, vård och omsorg med 2,5 miljarder kronor, Utbildning och universitetsforskning med 1,6 miljarder kronor och Försvar och samhällets krisberedskap med 1,4 miljarder kronor jämfört med februari föregående år. Utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen blev däremot 4,1 miljarder kronor lägre.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
SB + ÄB
2020
1 Rikets styrelse 1 185 71 2 607 98 15 131
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 0 86 3 146
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 57 5 184 - 5 969
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 74 1 130 - 2 861
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 6 3 9 2 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 1 18 3 112
2:5 Riksrevisionen 27 1 53 0 348
3:1 Sametinget 4 1 7 0 55
4:1 Regeringskansliet m.m. 662 41 1 367 74 7 922
5:1 Länsstyrelserna m.m. 257 16 521 10 3 172
6:1 Allmänna val och demokrati 9 - 4 14 - 13 142
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 8 - 1 53
6:3 Datainspektionen 8 - 1 15 0 110
6:4 Valmyndigheten 1 0 3 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 42 1 169
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 3 0 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 4 1 - 3 2
8:1 Mediestöd 53 13 136 29 762
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 7 1 39
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 1 5 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 607 48 2 991 118 17 390
1:1 Statskontoret 7 1 14 3 100
1:2 Kammarkollegiet 3 - 3 9 - 5 71
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 10 17 10 8 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 357 29 2 273 59 13 895
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 2 0 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 12 1 66
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 27 2 175
1:9 Statistiska centralbyrån 41 - 7 92 - 1 584
1:10 Bidragsfastigheter 13 1 21 - 4 274
1:11 Finansinspektionen 54 7 108 13 623
1:12 Riksgäldskontoret 26 5 50 12 319
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 1 0 11
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 1 0 236 7 241
1:15 Statens servicecenter 48 - 12 99 19 699
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 30
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 13 - 1 94
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 17 8 25 5 177
3 Skatt, tull och exekution 896 - 36 1 820 5 12 057
1:1 Skatteverket 571 - 50 1 193 - 14 7 925
1:2 Tullverket 166 19 317 26 2 123
1:3 Kronofogdemyndigheten 159 - 4 310 - 7 2 009
4 Rättsväsendet 4 420 435 8 292 617 51 731
1:1 Polismyndigheten 2 426 322 4 467 425 28 547
1:2 Säkerhetspolisen 132 1 253 9 1 641
1:3 Åklagarmyndigheten 149 22 269 27 1 699
1:4 Ekobrottsmyndigheten 59 5 115 7 736
1:5 Sveriges Domstolar 523 25 1 005 32 6 242
1:6 Kriminalvården 776 31 1 527 54 9 448
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 - 2 21 - 3 166
1:8 Rättsmedicinalverket 39 4 79 7 455
1:9 Gentekniknämnden 0 0 0 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 7 0 48
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 0 15 - 4 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 276 33 501 63 2 356
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 0 16 5 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 2 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 3 2 57
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 3 1 21
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 3 - 9 5 - 8 113
5 Internationell samverkan 100 - 197 434 - 229 2 028
1:1 Avgifter till internationella organisationer 56 - 205 358 - 235 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 6 17 5 193
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 2 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 - 1 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 7 2 45
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 5 0 8 - 1 72
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 5 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 3 0 19
1:9 Svenska institutet 14 2 25 1 131
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 1 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 4 0 8 1 176
6 Försvar och samhällets krisberedskap 4 780 1 398 7 890 2 309 64 800
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 847 188 5 100 725 38 972
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 66 - 8 112 2 1 180
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 342 1 343 1 461 1 462 15 202
1:4 Forskning och teknikutveckling 2 0 3 1 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 2 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 17 2 31 0 209
1:7 Officersutbildning m.m. 24 - 1 46 8 224
1:8 Försvarets radioanstalt 95 3 189 8 1 271
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 25 10 34 11 234
1:10 Nämnder m.m. 0 0 0 0 6
1:11 Försvarets materielverk 90 37 201 47 1 771
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 0 0 1 0 11
2:1 Kustbevakningen 104 6 202 13 1 304
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 1 1 1 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 32 5 - 48 28
2:4 Krisberedskap 17 - 13 38 1 1 311
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 - 153 191 38 381
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 105 8 195 26 1 383
2:7 Statens haverikommission 4 1 7 1 47
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 35 7 62 11 396
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 9 0 65
7 Internationellt bistånd 4 546 85 9 733 791 45 989
1:1 Biståndsverksamhet 4 419 71 9 479 766 44 283
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 113 16 225 24 1 492
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 - 1 19 0 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 5 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 20
8 Migration 736 - 249 1 802 - 415 11 446
1:1 Migrationsverket 404 9 756 20 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 190 - 237 774 - 386 4 936
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 3 0 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 67 - 15 132 - 31 782
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 17 - 9 31 - 15 250
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 23 - 2 50 - 8 402
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 2 46 2 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 1 11 2 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 0
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 112 2 499 13 989 3 943 84 167
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 0 5 0 37
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 1 15 1 88
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 23 - 1 152
1:4 Tandvårdsförmåner 560 17 985 - 7 7 070
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 1 237 40 3 709 198 29 680
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 629 608 1 757 1 715 9 258
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 39 25 108 56 498
1:8 Bidrag till psykiatri 1 834 1 783 1 888 1 806 2 160
1:9 Läkemedelsverket 12 0 23 - 1 150
1:10 E-hälsomyndigheten 17 9 10 - 5 120
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 10 10 443 443 2 900
2:1 Folkhälsomyndigheten 33 2 70 7 435
2:2 Insatser för vaccinberedskap 3 - 4 6 - 9 89
2:3 Bidrag till WHO 43 43 43 2 46
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 19 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 8 - 1 61
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 47 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 1 4 1 28
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 9 - 4 68 1 798
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 12 3 26 - 1 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 203 73 3 963 - 172 24 451
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 148 104 179 106 1 427
4:6 Statens institutionsstyrelse 90 3 177 10 1 157
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 30 - 211 68 - 221 749
5:1 Barnombudsmannen 3 1 5 0 26
5:2 Barnets rättigheter 0 - 1 6 5 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 2 - 20 10 - 27 96
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 2 5 0 36
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 48 5 103 15 662
8:1 Socialstyrelsen 58 7 102 5 700
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 62 8 116 13 745
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 7 971 - 168 16 883 - 597 95 706
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 118 - 77 6 352 - 135 36 926
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 612 - 139 7 232 - 279 42 150
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 107 - 3 214 - 6 1 408
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 220 - 6 437 - 16 2 608
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 6 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 139 41 1 048 - 298 2 509
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 - 1 1 - 2 1 190
2:1 Försäkringskassan 767 18 1 583 139 8 808
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 1 10 0 71
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 070 192 6 140 367 36 542
1:1 Garantipension till ålderspension 1 208 105 2 420 206 14 941
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 852 - 31 1 707 - 67 9 805
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 851 99 1 699 191 10 026
1:4 Äldreförsörjningsstöd 98 3 195 6 1 175
2:1 Pensionsmyndigheten 61 16 119 31 596
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 310 - 82 16 563 - 11 101 430
1:1 Barnbidrag 2 770 4 5 520 17 33 494
1:2 Föräldraförsäkring 3 706 - 60 7 574 1 47 289
1:3 Underhållsstöd 227 - 7 447 - 7 2 627
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 2 - 1 20
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 88 3 176 8 997
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 302 - 44 602 - 85 4 691
1:7 Pensionsrätt för barnår 630 22 1 261 44 7 565
1:8 Bostadsbidrag 585 2 980 13 4 746
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 642 - 223 1 456 - 888 10 066
1:1 Etableringsåtgärder - 2 - 1 8 0 156
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 610 - 224 1 332 - 801 8 503
1:3 Hemutrustningslån 4 - 2 8 - 7 127
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 - 1 20 0 127
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 0 24 2 92
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 9 1 26 - 95 445
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 6 1 12 2 70
3:3 Bidrag för kvinnors organisering - 3 - 3 16 2 28
4:1 Åtgärder mot segregation 7 7 7 7 500
4:2 Delegationen mot segregation 1 0 3 0 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 065 - 524 12 355 - 931 76 948
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 617 - 102 1 150 - 151 7 223
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 610 290 5 336 613 27 900
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 388 - 613 829 - 1 174 8 882
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 585 19 3 207 - 3 20 471
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 6 - 4 16 - 3 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 90 - 15 162 12 1 452
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 1 6 - 1 42
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 0 12 0 74
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 10 0 58
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten - 1 - 1 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 210 79 379 101 1 875
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 280 - 55 673 - 54 5 263
1:13 Lån till körkort 4 - 1 8 - 3 151
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 202 - 124 452 - 239 2 484
2:1 Arbetsmiljöverket 51 3 102 5 677
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 5 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 0 - 32 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 3 0 51
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 0 3 0 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 112
2:5 (2019) Arbetslivspolitik 0 0
15 Studiestöd 2 391 112 5 001 288 25 508
1:1 Studiehjälp 444 1 888 2 4 382
1:2 Studiemedel 1 660 124 3 468 309 17 697
1:3 Avsättning för kreditförluster 177 - 1 374 - 1 1 856
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 45 12 168
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 0 15 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 1 5 1 27
1:7 Studiestartsstöd 25 - 16 49 - 35 410
1:8 Centrala studiestödsnämnden 78 2 154 - 1 890
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 2 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 6 233 1 563 14 350 1 714 82 816
1:1 Statens skolverk 68 4 135 8 1 136
1:2 Statens skolinspektion 34 1 65 0 443
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 56 84 124 89 762
1:4 Sameskolstyrelsen 3 3 8 2 52
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 182 131 222 54 3 411
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 91 3 126 4 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 1 613 77 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 28 - 1 28 - 1 191
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 4 0 108
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 0 0 0 0 380
1:11 Fler anställda i lågstadiet 985 985 985 493 986
1:12 Skolforskningsinstitutet 2 0 4 0 24
1:13 Praktiknära skolforskning 1 1 9 - 1 19
1:14 Bidrag till lärarlöner 0 0 4 670
1:15 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 1 1 163
1:16 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 4 886
1:17 Bidrag till vissa studier 1 0 1 0 18
1:18 Statligt stöd till vuxenutbildning 25 25 1 186 142 2 372
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 19 1 126
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 229 50 459 92 2 833
2:1 Universitetskanslersämbetet 11 0 22 2 156
2:2 Universitets- och högskolerådet 11 4 25 2 202
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 154 6 308 12 1 849
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 188 8 377 17 2 259
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 180 6 361 12 2 165
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 194 8 387 17 2 323
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 184 4 368 9 2 206
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 277 14 1 664
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 151 4 302 9 1 813
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 142 5 285 10 1 710
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 122 4 244 8 1 463
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 99 5 198 9 1 187
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 136 5 271 9 1 627
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 85 10 170 21 1 022
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 1 125 3 748
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 139 7 277 14 1 663
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 101 3 203 7 1 217
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 143 12 286 25 1 712
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 59 2 118 4 707
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 2 69 4 417
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 3 116 6 696
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 2 43 3 261
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 93 3 185 5 1 111
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 2 60 3 359
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 69 2 138 4 830
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 2 48 3 287
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 2 97 4 583
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 44 3 262
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 82 3 163 5 980
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 1 43 3 256
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 22 1 44 2 263
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 17 1 104
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 1 106 3 634
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 1 22 3 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 35 1 209
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 9 0 52
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 0 17 0 111
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 1 8 2 39
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 87 3 523
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 15 2 89
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 74 2 446
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 15 2 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 2 80 3 479
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 18 2 110
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 69 3 414
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 1 13 2 80
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 1 70 3 417
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 12 1 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 27 1 54 1 321
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 10 1 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 32 1 64 2 383
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 13 2 77
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 28 1 169
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 11 0 67
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 2 0 12
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 23 1 137
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 3 0 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 37 1 73 2 440
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 1 15 1 93
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 6 0 37
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 4 0 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 10 585 14 3 537
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 13 6 190 47 860
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 37 1 73 3 457
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 223 5 447 10 2 681
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 37 0 47
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 435 13 1 430 55 6 036
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 315 1 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 12 - 4 28 - 2 168
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 100 72 382 322 1 112
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 2 0 5 0 35
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 8 - 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 34 1 65 1 414
3:8 Polarforskningssekretariatet 7 3 7 2 50
3:9 Sunet 7 5 7 - 5 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 0 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 - 1 4 0 43
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 4 63 - 5 89
4:1 Internationella program 30 0 30 0 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 - 1 30 2 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 1 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 21 20 23 19 35
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 208 105 4 722 203 16 061
1:1 Statens kulturråd 5 3 8 0 57
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 104 19 116 22 533
1:3 Skapande skola 0 - 1 0 1 176
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 9 - 2 10 - 2 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 1 1 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 399 9 403 7 1 519
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 2 0 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 87 2 190 4 1 105
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 88 28 173 41 214
2:3 Statens musikverk 7 - 1 14 - 2 119
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 - 2 30 2 181
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 18 - 2 126
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 11 1 69
4:1 Statens konstråd 1 0 2 - 1 32
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 2 0 4 0 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 3 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 21 0 33 0 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 3 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 26 - 6 153 6 476
6:1 Riksarkivet 54 15 95 17 411
7:1 Riksantikvarieämbetet 26 2 52 9 285
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 63 4 84 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 115 0 209 5 1 347
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 1 45 1 269
8:3 Bidrag till vissa museer 4 0 16 1 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 7 0 49
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 2 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 - 11 18 0 82
10:1 Filmstöd 1 1 550 - 8 553
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 10 0 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 3 0 23
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 4 - 1 49
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 4 10 2 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 105 - 2 241
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 - 2 0 - 2 2
13:1 Stöd till idrotten 2 2 490 2 1 974
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 1 10 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 51 3 51
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 47 45 98 94 172
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 1 080 5 4 320
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 - 6 10 - 5 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 40 - 6 150
14:4 Särskilt utbildningsstöd 73 2 73 2 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 11 1 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 209 27 377 2 3 727
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 1 0 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 0 0 25
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 1 1 1 43
1:4 Boverket 24 2 47 3 333
1:5 Statens geotekniska institut 4 0 10 2 51
1:6 Lantmäteriet 54 11 103 15 661
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 4 1 0 - 8 165
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 95 9 151 12 2 100
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 - 1 4 - 1 34
1:10 Innovativt och hållbart byggande 3 3 4 - 19 25
2:1 Konsumentverket 12 - 1 27 0 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 8 1 53
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 4 0 26
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 2 2 17 - 4 17
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 1 1 1 4
19 Regional tillväxt 195 27 310 8 3 673
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 75 - 3 136 3 1 691
1:2 Transportbidrag 59 21 74 10 455
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 61 10 100 - 5 1 527
20 Allmän miljö- och naturvård 577 - 82 1 039 35 12 571
1:1 Naturvårdsverket 37 - 2 83 0 589
1:2 Miljöövervakning m.m. 38 34 40 35 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 33 9 34 9 1 115
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 4 - 44 7 - 43 919
1:5 Miljöforskning 1 - 7 1 - 7 94
1:6 Kemikalieinspektionen 35 16 54 7 276
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 21 5 37 4 262
1:8 Klimatbonus 74 28 263 148 1 760
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 4 49 10 268
1:10 Klimatanpassning 5 - 2 9 - 3 98
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - 2 - 154 6 - 147 1 390
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 4 - 1 11 5 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 13 2 - 13 40
1:14 Skydd av värdefull natur 35 - 30 46 - 37 876
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 21 - 2 45 1 244
1:16 Klimatinvesteringar 174 75 186 85 1 955
1:17 Klimatpremier 0 0 21 21 170
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 0 - 28 50
1:19 Industriklivet 0 0 0 0 600
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 3 3 3 90
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 15 0 98
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 63 - 2 128 - 14 956
1:19 (2019) Elfordonspremie 0 1
21 Energi 173 2 275 7 3 469
1:1 Statens energimyndighet 31 7 57 5 305
1:2 Insatser för energieffektivisering 18 14 24 8 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 0 0 0 25
1:4 Energiforskning 85 - 34 135 - 9 1 568
1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar 50
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 3 20 5 135
1:7 Energiteknik 0 0 1 0 835
1:8 Elberedskap 14 1 22 - 11 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 14 12 14 12 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 0 1 1 1 65
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 0 0
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft - 1 - 4
22 Kommunikationer 5 183 507 8 789 1 087 61 296
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 870 270 3 626 718 25 784
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 292 58 3 388 114 24 655
1:3 Trafikverket 116 - 6 218 - 13 1 422
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 47 47 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 16 16 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 0 0 88
1:7 Trafikavtal 68 - 10 175 - 9 1 050
1:8 Viss internationell verksamhet 28 0 28 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 5 0 9 0 53
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 3 3 13 2 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 388 158 602 282 2 215
1:12 Transportstyrelsen 184 - 4 360 1 2 215
1:13 Trafikanalys 4 - 1 8 0 70
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 1 18 0 930
1:15 Sjöfartsstöd 117 - 34 242 - 17 1 588
1:16 Internationell tågtrafik 50
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 6 6 7 7 157
2:1 Post- och telestyrelsen 9 1 9 1 63
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 - 3 10 - 3 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 - 1 0 - 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 8 2 8 2 65
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 6 5 3 296
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 950 62 1 998 279 19 790
1:1 Skogsstyrelsen 43 8 79 - 1 488
1:2 Insatser för skogsbruket 9 2 17 5 252
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 24 0 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 7 20 3 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 1 2 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 21 6 23 8 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 25 11 25 11 53
1:8 Statens jordbruksverk 30 - 7 87 - 13 601
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 1 7
1:10 Gårdsstöd m.m. 31 - 16 135 - 6 7 345
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 7 - 32 25 - 43 144
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 2 4 - 1 33
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 12 7 15 - 31 164
1:14 Livsmedelsverket 19 - 2 47 - 2 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 13 24 20 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 43 43 43 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 270 - 5 541 126 3 896
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 171 45 431 231 2 987
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 0 6 2 50
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 0 10 1 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 5 331 9 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 45 3 100 - 28 571
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien - 1 - 1 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 5 - 13 6 - 12 107
24 Näringsliv 423 105 1 310 100 7 164
1:1 Verket för innovationssystem 21 0 41 0 253
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 132 46 214 78 2 953
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 380 6 759
1:4 Tillväxtverket 19 - 6 47 - 2 284
1:5 Näringslivsutveckling 18 5 27 - 8 693
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 9 0 63
1:7 Turistfrämjande 0 0 52 24 105
1:8 Sveriges geologiska undersökning 18 2 45 3 240
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 1 - 1 14
1:11 Bolagsverket 3 - 2 6 - 1 47
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 1 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 3 26 2 155
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 160 2 160
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 0 0 0 25
1:17 Kapitalinsatser i statliga ägda företag 75 75 75 15 76
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 6 - 4 17 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 45 0 269
1:21 Patent- och registreringsverket 27 0 55 - 2 337
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 - 1 5 - 1 36
2:2 Kommerskollegium 5 - 2 13 - 1 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 39 7 70 3 367
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 11 0 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer - 19 - 19 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 8 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 50
25 Allmänna bidrag till kommuner 10 707 703 21 418 1 406 130 904
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 10 067 856 20 135 1 712 120 809
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 388 13 776 25 4 600
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 1 7 3 8
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 250 - 167 500 - 333 3 000
1:5 Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2 486
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 468 1 542 490 1 518 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 1 420 1 530 439 1 507 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 48 12 51 11 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 051 - 4 105 10 335 - 1 235 41 990
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 051 - 4 105 10 335 - 1 235 41 990
Förändring av anslagsbehållningar - 7 267
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 195
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 72
Summa utgiftsområden 85 206 3 818 173 370 10 590 1 056 789
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 83 738 2 276 172 880 9 072 1 027 205
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 5 468 - 15 263 - 4 169 - 14 243 13 798
Kassamässig korrigering 5 533 5 988 7 350 3 740 278
Totala utgifter 85 271 - 5 456 176 551 87 1 070 865
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget