December 2020 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 743 miljoner kronor i december, vilket är 257 miljoner kronor (25,7 procent) lägre än i december 2019. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för 2020 preliminärt till 9 553 miljoner kronor. Det är 2 294 miljoner kronor (19,4 procent) lägre än föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 1 179 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 397 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat, vilket beror på att antalet personer, som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, minskat. Det är bland annat en följd av att det på grund av coronapandemin blivit svårare att ta sig till Sverige för att söka asyl. Utgifterna under Migrationsverkets förvaltningsanslag är 226 miljoner kronor lägre än föregående år.

Antal asylsökande m.m. december 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande december 866 1 661 -795 -47,9
- varav män (inkl. pojkar) 506 1 058 -552 -52,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 360 603 -243 -40,3
- varav ens. barn och unga 29 61 -32 -52,5

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-december 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-december 12 991 21 958 -8 967 -40,8
- varav män (inkl. pojkar) 7 910 13 133 -5 223 -39,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 5 081 8 825 -3 744 -42,4
- varav ens. barn och unga 500 841 -341 -40,5
- varav pojkar 343 645 -302 -46,8
- varav flickor 157 257 -100 -38,9

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-december 2020
2020 2019 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-december 2020 88 814 117 913 -29 099 -24,7
-varav asyl 10 409 17 502 -7 093 -40,5
-varav anhöriga till asylsökande 5 507 7 362 -1 855 -25,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 7 819 8 797 -978 -11,1
-varav arbetsmarknad 19 869 28 119 -8 250 -29,3
-varav anhöriga, arbetsmarknad 12 510 15 131 -2 621 -17,3
-varav övriga 9 822 15 092 -5 270 -34,9
-varav anhöriga, övriga 22 878 25 910 -3 032 -11,7

Källa: Migrationsverket

Migrationsverket har i juni 2020 korrigerat månadsstatistiken över antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd, vilket innebär att statistiken i ESV:s publicerade månadsutfall före juni avviker något mot Migrationsverkets statistik.

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i december 2020
December 2020 December 2019 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 30 634 40 312 -9 678 -24,0
- varav ensamkommande barn och unga 595 930 -335 -36,0

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
8 Migration 743 - 257 9 553 - 2 294 11 626
1:1 Migrationsverket 405 - 87 4 324 - 226 4 444
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 163 - 168 3 482 - 1 576 4 936
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 81 0 830 - 119 962
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 18 - 5 182 - 96 250
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 14 - 16 193 - 98 349
Övriga anslag 61 18 542 - 179 686
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 120 7 128
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 30 8 282 - 12 402
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 31 11 140 21 155
1:9 (2019) Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 195
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt