December 2020 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfallet för Internationellt bistånd blev 6 054 miljoner kronor i december, vilket är 527 miljoner kronor högre än i december 2019.  

Preliminärt blev årsutfallet 46 522 miljoner kronor. Det är 2 282 miljoner kronor (5,2 procent) högre än föregående år. Det är framför allt utbetalningarna till multilaterala utvecklingsbanker och fonder samt skuldavskrivningar som ökat under 2020. För 2020 har riksdagen sammantaget ökat tilldelningen för det internationella biståndet med 2 281 miljoner kronor, vilket främst beror på att bruttonationalinkomsten beräknades bli högre 2020 jämfört med 2019. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, höjdes därför budgeten för i huvudsak anslag 1:1 Biståndsverksamhet, dels i den ursprungliga budgeten, men även i  höständringsbudget för 2020. Skälet för höjningen i höständringsbudgeten var att utgifterna för asylmottagande som redovisas under utgiftsområde 8 Migration och ingår i biståndsramen, beräknades minska.  

Jämfört med statens budget för 2020  blev utgifterna preliminärt 533 miljoner kronor högre än beräknat. Det beror på att riksdagen i  höständringsbudget ökade tilldelningen för det internationella biståndet med 726 miljoner kronor. Orsaken är att antalet asylsökande väntades blir lägre än vad som antogs i den ursprungliga statsbudgeten.  

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
7 Internationellt bistånd 6 054 527 46 522 2 282 46 739
1:1 Biståndsverksamhet 5 860 504 44 919 2 168 45 010
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 170 26 1 403 124 1 515
Övriga anslag 23 - 2 200 - 10 214
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 0 15 0 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 13 - 1 127 2 127
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 - 3 39 - 13 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 5 2 19 1 20
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt