December 2020 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 29 635 miljoner kronor i december. Det är en ökning med 1 021 miljoner kronor (3,6 procent) jämfört med december 2019. Det preliminära årsutfallet uppgår till 329 405 miljoner kronor, vilket är 11 777 miljoner kronor (3,7 procent) högre jämfört med föregående år.

För 2020 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 2,1 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
dec 2020
Förändring jämfört
med dec 2019
Utfall
jan–dec 2020
Förändring jämfört
med jan–dec 2019
SB + ÄB
2020
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 29,6 1,0 329,4 11,8 326,0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt