December 2020 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Högre utfall för Skatteverket för hantering av coronastödåtgärder

Utfallet för Skatt, tull och exekution uppgick till 1 327 miljoner kronor i december, vilket är 224 miljoner kronor (20,3 procent) högre än i december 2019.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 12 082 miljoner kronor. Det är 562 miljoner kronor (4,9 procent) högre än föregående år. Det högre utfallet beror främst på att Skatteverkets utgifter blev 357 miljoner kronor högre än 2019. Skatteverket har i tre olika ändringsbudgetar av riksdagen anvisats ytterligare 245 miljoner kronor för att hantera stödåtgärder med anledning av coronaviruset. Stödåtgärderna innefattar bland annat utbetalningar och kontrollåtgärder av omställningsstöd samt informationsinsatser gällande anståndsinbetalningar av olika skatter.  

Jämfört med statens ursprungliga budget för 2020 blev utgifterna preliminärt 25 miljoner kronor (0,2 procent) högre än beräknat.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
3 Skatt, tull och exekution 1 327 224 12 082 562 12 312
1:1 Skatteverket 850 151 7 904 357 8 170
1:2 Tullverket 280 68 2 169 177 2 133
1:3 Kronofogdemyndigheten 197 5 2 008 28 2 009
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt