December 2020 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev 7 378 miljoner kronor i december. Preliminärt uppgår den kassamässiga korrigeringen till 6 893 miljoner kronor 2020.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför, dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I december påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 13 717 miljoner kronor. För helåret påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 48 miljoner kronor, preliminärt.

I december översteg uttagen på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens insättningar med 5 358 miljoner kronor. För helåret överstiger insättningarna på EU-kommissionens konto periodens uttag med 864 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Redovisningen mot anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader görs månaden efter företagens skattekonton krediteras. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i december och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats företagens skattekonton i december påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt med 14 miljoner kronor. För helåret påverkar ersättningen för höga sjuklönekostnader den kassamässiga korrigeringsposten positivt med 1 823 miljoner kronor.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
Kassamässig korrigering 7 378 8 327 6 893 9 281 278
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt