December 2020 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. blev 457 miljoner kronor i december, vilket ska jämföras med ett överskott på 346 miljoner kronor i december 2019.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 19 592 miljoner kronor, vilket är 2 582 miljoner kronor (11,6 procent) lägre jämfört 2019.

Redovisningen mot anslaget för statsskuldsräntor är utgiftsmässig vilket innebär att tidpunkten för utbetalning ibland kan skilja sig från den tidpunkt då utgifter redovisas mot anslaget. I december var utgifterna för anslaget statsskuldsräntor 13 718 miljoner kronor lägre än utbetalningarna. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen för december positivt med 13 718 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår preliminärt till 24 894 miljoner kronor för 2020. Det är 2 871 miljoner kronor högre jämfört med 2019.

Räntor på lån i utländsk valuta uppgår preliminärt till 2 103 miljoner kronor för 2020. Det är en minskning med 1 429 miljoner kronor jämfört med 2019.

Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst. Inkomster från överkurser vid emission ökade preliminärt med 2 080 miljoner kronor jämfört med 2019.

Räntor på in- och utlåning visar preliminärt ett överskott på 3 618 miljoner kronor för 2020. Det är 1 615 miljoner kronor lägre jämfört med 2019.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Utgifterna för valutakursförluster uppgår preliminärt till 2 380 miljoner kronor för 2020. Det är 3 287 miljoner kronor lägre jämfört med 2019.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Årsutfallet för kursförluster uppgår preliminärt till 4 108 miljoner kronor, vilket är 353 miljoner kronor lägre jämfört med 2019.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i december 2020 jämfört med motsvarande period 2019, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall december 2020 Utfall december 2019 Skillnad dec 2020 - dec 2019 Utfall jan-dec 2020 Utfall jan-dec 2019 Skillnad 2020-2019
Räntor på lån i svenska kronor -118 -2 164 2 047 24 894 22 023 2 871
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -47 -102 55 2 103 3 532 -1 429
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -641 -467 -174 -10 404 -8 324 -2 080
Summa räntor -805 -2 733 1 928 16 593 17 231 -639
Räntor på in- och utlåning (*) -118 -269 151 -3 618 -5 233 1 615
Valutakursförluster (+)/vinster (-) -110 539 -649 2 380 5 666 -3 287
Kursförluster (+)/vinster (-) 1 486 2 117 -630 4 108 4 461 -353
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 454 -346 801 19 463 22 126 -2 663

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
26 Statsskuldsräntor m.m. 457 803 19 592 - 2 582 29 655
1:1 Räntor på statsskulden 454 801 19 463 - 2 663 29 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 2 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 3 2 127 79 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt