December 2020 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Lägre utfall 2020 än 2019

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i december 8 913 miljoner kronor, vilket är 143 miljoner kronor lägre än i december föregående år.

Utfallet för 2020 uppgår preliminärt till 19 995 miljoner kronor. Det är 789 miljoner kronor (3,8 procent) lägre än föregående år. Jämförelsen mellan åren påverkas av att det under 2019 betalades ut stöd på 1 077 miljoner kronor med anledning av torkan 2018. I år har ingen motsvarande utbetalning skett.

I övrigt har främst utgifterna för nationellt stöd inom åtgärder för landsbygdens miljö och struktur samt från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur för programperioden 2014-2020 blivit högre jämfört med 2019.

Jämfört med statens budget för 2020 blev utgifterna preliminärt 204 miljoner kronor (1,0 procent) högre än beräknat.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 8 913 - 143 19 995 - 789 21 220
1:2 Insatser för skogsbruket 52 - 110 259 - 87 345
1:8 Statens jordbruksverk 67 - 6 613 - 16 601
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 941 - 150 7 189 - 173 7 345
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 58 12 151 - 42 196
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 284 21 3 274 - 1 429 3 719
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 759 - 59 3 830 762 4 327
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 165 0 1 985 38 1 985
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 - 44 580 - 24 571
Övriga anslag 533 191 2 113 182 2 130
1:1 Skogsstyrelsen 58 15 489 44 500
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 4 153 8 153
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 2 126 17 126
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 10 1 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 38 20 148 36 134
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 7 1 53 11 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 7 2 7
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 27 14 143 - 25 153
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - 3 - 8 21 - 9 33
1:14 Livsmedelsverket 31 - 3 255 0 257
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 131 132 258 100 261
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 47 0 45
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 182 18 169 - 11 169
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 21 - 4 124 11 114
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 12 3 104 - 3 107
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt