December 2020 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård uppgick till 1 734 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor (-3,4 procent) lägre än i december 2019.

Det preliminära årsutfallet uppgår till 10 944 miljoner kronor, vilket är 1 497 miljoner kronor (15,9 procent) högre än 2019. Det beror bland annat på att utfallet för anslag 1:8 Klimatbonus blev 797 miljoner kronor högre, och uppgår till 2 078 miljoner kronor. Transportstyrelsen betalar ut en klimatbonus på maximalt 60 000 kronor för fordon som är tagna i trafik första gången före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km och fordon tagna i trafik första gången under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km.

Utfallet för anslaget 1:16 Klimatinvesteringar uppgår till 1 009 miljoner kronor 2020, vilket är 439 miljoner kronor (77,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB + ÄB
2020
20 Allmän miljö- och naturvård 1 734 - 62 10 944 1 497 12 990
1:1 Naturvårdsverket 86 11 605 36 597
1:2 Miljöövervakning m.m. 204 12 445 54 466
1:3 Åtgärder för värdefull natur 102 - 2 1 143 282 1 154
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 23 - 27 656 - 215 899
1:8 Klimatbonus 317 215 2 078 797 2 160
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 212 38 1 274 123 1 362
1:14 Skydd av värdefull natur 70 - 257 881 - 95 876
1:16 Klimatinvesteringar 227 - 42 1 009 439 1 955
1:17 Klimatpremier 14 6 107 28 170
1:19 Industriklivet 121 99 165 124 600
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 115 - 83 968 13 956
Övriga anslag 244 - 31 1 613 - 89 1 796
1:5 Miljöforskning 16 13 93 14 94
1:6 Kemikalieinspektionen 47 9 295 17 291
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 7 263 - 34 262
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 0 258 4 268
1:10 Klimatanpassning 14 - 17 106 - 67 124
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 68 - 49 151 - 39 255
1:13 Internationellt miljösamarbete 4 - 4 46 0 45
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 6 243 - 11 244
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 - 3 12 - 20 50
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 21 21 50 50 64
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 12 0 96 - 1 98
1:19 (2019) Elfordonspremie - 1 - 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt